• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Parking

  Regulamin Parkingu

   

  REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO, PŁATNEGO
  BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAŁĘCZOWIE

   

  § 1

  WARUNKI OGÓLNE

  Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie należącego do Banku Spółdzielczego w Nałęczowie (zwanego dalej „Właścicielem”). Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Właścicielem umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie i zobowiązuje się ściśle przestrzegać jego postanowień. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.). Posiadacz pojazdu zostawiając pojazd na parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.

   

  §2

  ORGANIZACJA PARKINGU

  Parking przy Banku Spółdzielczym w Nałęczowie jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni w roku. Powierzchnia parkingu, wjazd i wyjazd kontrolowane są przez pracowników Banku Spółdzielczego w Nałęczowie oraz system monitoringu video, nagrania są archiwizowane. Ruch na parkingu jest jednokierunkowy. Wjazd jest od ul. 1 Maja, wyjazd na ul. Lipową. Cennik oraz regulamin dostępne są: w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, na stronie internetowej www.bsnaleczow.pl. Cennik jest również wywieszony obok kas parkingowych.

   

  § 3

  WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

  Do używania miejsca parkingowego uprawnia bilet opłaty parkingowej z kodem kreskowym lub karta magnetyczna.

   

  §4

  CENA I CZAS PARKOWANIA

  Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe. Wysokość opłaty parkingowej określa Cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego „Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z parkingu danym pojazdem. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w automatycznej kasie parkingowej umieszczonej przy wjeździe na parking lub drugiej przy wejściu do budynku Stołówki w „Starej Aptece”. Posiadacz biletu, który przekroczy czas parkowania, do jakiego uprawnia go bilet, obowiązany jest dokonać opłaty wg obowiązującego i wywieszonego cennika zatwierdzonego przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Nałęczowie w automacie parkingowym umieszczonym: przy wjeździe na parking lub przy wejściu do budynku Stołówki w „Starej Aptece”. Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50zł. Opłata w automatycznej kasie następuje przed opuszczeniem parkingu poprzez włożenie biletu do czytnika oraz uiszczenie opłaty parkingowej w automacie płatniczym:  automat płatniczy przyjmuje nominały 0,50; 1; 2; 5;10; 20; 50 zł i automatycznie wydaje resztę w bilonie, w automacie można uiścić należną opłatę również kartami płatniczymi Visa oraz Maestro, na włożonym uprzednio bilecie parkingowym automatycznie nadrukowywana jest kwota uiszczonej opłaty parkingowej. Opłacony bilet należy posiadać przy wyjeździe z parkingu. Po uregulowaniu płatności należy opuścić parking w przeciągu 10 min. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Nałęczowie korzystają wyłącznie z wydzielonego parkingu dla pracowników, tj. wyłącznie części przyległej do budynku banku od strony zachodniej. Korzystanie przez pracowników z parkingu ogólnodostępnego może odbywać się wyłącznie na zasadzie odpłatności zgodnie z cennikiem.

   

  § 5

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAŁĘCZOWIE

  Nie należy pozostawiać w pojazdach biletów parkingowych. Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie nie ponosi odpowiedzialności za powstałe na terenie wydzielonym do parkowania szkody, zniszczenia, utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

   

  § 6

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

  Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu pracownika Banku Spółdzielczego w Nałęczowie o danym zdarzeniu i złożenia „Oświadczenia" w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.

   

  § 7

  WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

  Wjeżdżając na parking lub z niego wyjeżdżając należy obowiązkowo: zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym lub czytniku kart magnetycznych,  uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego/przyłożenie karty magnetycznej do czytnika (przy wjeździe) lub wsunięcie opłaconego biletu/przyłożenie karty magnetycznej do czytnika (przy wyjeździe), pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu automatycznej obsługi parkingu. Koszty zawiązane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu wynikające z jednoczesnego przejazdu dwóch samochodów obciążają Użytkownika pojazdu. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu Bank Spółdzielczy w Nałęczowie jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też do naliczenia dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. Odpowiednio stosuje się przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami). Powtarzanie się nieprzestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz niniejszego Regulaminu przez kierowcę spowoduje zawiadomienie Policji, celem podjęcia czynności służbowych. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia. Maksymalna dopuszczalna masa pojazdów wjeżdżających na teren parkingu nie może przekraczać 3,50t. Wyjątkiem są samochody gospodarki komunalnej lub zaopatrzenia. W sytuacji gdy Użytkownik pobierze bilet, a nie będzie w stanie znaleźć wyznaczonego miejsca postojowego, zmuszony jest do niezwłocznego opuszczenia parkingu.

   

  § 8

  PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

  Parking oznaczony jest jako strefa ruchu, w której obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami). Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość do 10 km/h. Na terenie parkingu zabronione jest: palenie i używanie otwartego ognia, picie alkoholu lub przyjmowanie środków odurzających i substancji psychotropowych; magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie; tankowanie pojazdów; prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody Banku Spółdzielczego w Nałęczowie; pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem; parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami; przebywanie osób nieupoważnionych; przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu; prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampie wjazdowej i wyjazdowej zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania.

   

  § 9

  FAKTURY

  Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, wydaje Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie Użytkowników w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nałęczowie w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu/biletu.

   

  § 10

  SKARGI I WNIOSKI

  Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres Banku Spółdzielczego w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów.

   

  § 11

  Postanowienia końcowe

  Regulamin obowiązuje od 2 listopada 2015 r. Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 62/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 30 października 2015 r.

   

  W przypadku problemów związanych z opuszczeniem parkingu prosimy o kontakt:
  tel. 501282329
  Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 22:00
  Sobota - Niedziela: 8:00 - 19:00 
  
  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.