• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Dodatkowe informacje

  Reklamacje

  Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie
   
  Klient Banku Spółdzielczego w Nałęczowie zwanego dalej Bankiem ma możliwość złożenia reklamacji, – rozumie się przez to każde wystąpienie Klienta, w tym także skargę, kierowane do Banku, odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:
  1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
  2. Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia, dane adresowe Klienta oraz nr telefonu.
  3. Klient może składać reklamację w formie:
  • pisemnej: – osobiście w każdej z placówek Banku ( centrala: Nałęczów ul. 1 Maja 16, filia w Bełżycach ul. Bychawska 1, filia w Kurowie, ul. Kościuszki 2, filia w Garbowie, Garbów 39, filia w Wąwolnicy, ul. Lubelska 5 oraz w punkcie kasowym w Sadurkach), - pocztą, na adres Bank Spółdzielczy w Nałęczowie ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, - faksem na nr 81 50 14 180, - pocztą elektroniczną na adres info@bsnaleczow.pl lup przez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Banku www.bsnaleczow.pl;
  • ustnej: - osobiście w każdej z placówek Banku lub telefonicznie pod nr tel. 81 50 14 180; pracownik Banku przyjmujący skargę sporządza notatkę służbową, stanowiącą podstawę do rozpatrzenia reklamacji;
  • reklamacje dotyczące kart płatniczych i kredytowych składane są na formularzu stanowiącym załącznik do „Instrukcji procesowania reklamacji kartowych” i rozpatrywane są zgodnie z „Instrukcją procesowania reklamacji kartowych”
  1. Na żądanie Klienta Bank potwierdza pisemnie lub w inny, uzgodniony z Klientem sposób fakt złożenia przez niego reklamacji.
  2. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się w dniu otrzymania reklamacji przez Bank.
  3. Klient może składać reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym Klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.
  4. Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
  5. Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
  6. Reklamacje w sprawach szczególnie skomplikowanych powinny być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 60 dni od daty ich otrzymania.
  7. Odpowiedź podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Banku, udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
  8. Klient wnoszący reklamację w sprawie niecierpiącej zwłoki, której załatwienie nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, może być zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia również drogą telefoniczną lub faxem. Z przeprowadzonej rozmowy telefonicznej sporządza się notatkę służbową. W każdym przypadku przekazywana jest również odpowiedź na zasadach określonych w ust 10.
  • Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
  • Bank Spółdzielczy w Nałęczowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

  Informujmy, że zgodnie z Instrukcją rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie, Interesantów w sprawach reklamacji przyjmuje Prezes Zarządu w siedzibie Banku Spółdzielczego w Nałęczowie ul. 1 Maja 16, w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 9.00. Kierujący komórkami organizacyjnymi Banku lub ich zastępcy przyjmują Interesantów w sprawach reklamacji raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 9.00.

  Zastrzeganie dokumentów

  Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj - zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość!

  Zarówno Klienci Banku Spółdzielczego w Nałęczowie jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

  Banki Spółdzielcze wraz z Bankiem BPS jako jeden z pierwszych banków w Polsce wprowadził możliwość przyjmowania zastrzeżeń dokumentów tożsamości należących do nie-Klientów Banku.

  W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

  • dowód osobisty,
  • tymczasowy dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • książeczka wojskowa,
  • książeczka marynarska,
  • paszport,
  • karta stałego pobytu,
  • dokument zagraniczny,
  • inny dokument (niezdefiniowany),
  • oraz dowód rejestracyjny, karty.

   

  Za przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości pobiera się opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

  Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na www.dokumentyzastrzezone.pl

  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.