• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • SKO

  Regulamin konkursu „Dziś Oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym”

  Konkurs pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

   

   

  Organizatorzy Konkursu

  §1.

  Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej we współpracy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna zwanym dalej Bankiem Zrzeszającym w porozumieniu z Krajową Radą Spółdzielczą oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej organizują coroczny Konkurs: „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” dla Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) i Spółdzielczych Szkolnych Kas Oszczędności (SSKO) prowadzonych przez Spółdzielnie Uczniowskie, zwanych dalej „SKO”- działających pod patronatem banków spółdzielczych.

   

  Cele Konkursu

  §2.

  Celem Konkursu jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, poprzez stosowanie różnych form działalności pogłębiania więzi środowisk szkolnych z bankami spółdzielczymi i Bankiem Zrzeszającym, a zwłaszcza:

  • Propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO.
  • Upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi.
  • Popularyzowanie wiedzy o działalności banków spółdzielczych i Banku Zrzeszającego.
  • Pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów banków spółdzielczych i Banku Zrzeszającego.

   

  Czas trwania Konkursu

   §3.

  Konkurs trwa od 1 września do 30 kwietnia roku następnego.

   

  Uczestnicy Konkursu

   §4.

  W Konkursie mogą brać udział SKO działające pod patronatem banków spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Bankiem Zrzeszającym lub pod patronatem Oddziałów Regionalnych lub Oddziału Wojewódzkiego Banku Zrzeszającego zwanych w dalszej części Oddziałami Regionalnymi/Wojewódzkim.

   

  Warunki Konkursu

   §5.

  Warunkiem uczestnictwa SKO w Konkursie jest:

  • Pisemne zgłoszenie przez Szkołę przystąpienia do Konkursu złożone we właściwym banku spółdzielczym sprawującym patronat nad SKO, w terminie do 30 września.
  • Przesłanie przez Bank Spółdzielczy zgłoszeń przystąpienia SKO do Konkursu do Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego, w terminie do 31 października.
  • Przesłanie do banku spółdzielczego sprawozdania z udziału w Konkursie wraz z materiałami potwierdzającymi realizację zadań /fotografie, kroniki, dowody wpływów z akcji zbierania surowców wtórnych itp./, sporządzonego przez szkolnego opiekuna SKO – w terminie do 7 maja.
  • Przesłanie przez bank spółdzielczy sprawozdania do Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej SKO Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego wraz z materiałami, o których mowa w ust. 3 – w terminie do 15 maja.

  Regulamin Konkursu oraz druki związane z przystąpieniem do Konkursu jak i sprawozdaniem z udziału w Konkursie są dostępne w Centrali Banku Zrzeszającego, właściwych Oddziałach Regionalnych lub Wojewódzkim sprawujących patronat nad Konkursem i bankach spółdzielczych, sprawujących patronat nad szkołami biorącymi udział w Konkursie oraz na stronie internetowej Banku Zrzeszającego. – www.bankbps.pl w zakładce SKO.

   

  Zasady punktacji Konkursu

   §6.

  1. Ocenie podlegają następujące wyniki działalności SKO:

  1) Liczba uczniów członków SKO w dniu zakończenia Konkursu, tj. w dniu 30
  kwietnia.

   

  Za każde 10 % uczniów należących do SKO, w stosunku do ogólnej liczby uczniów: 1 pkt.,

  Za każdy 1 % uczniów należących do SKO, w stosunku do ogólnej liczby uczniów: 0,1 pkt.,

  Łącznie za tę kategorię można uzyskać 10 pkt.

   

   2) Liczba uczniów, którzy przez czas trwania Konkursu systematycznie

  oszczędzali, wnosząc wpłaty na książeczki SKO, co najmniej raz w miesiącu.

   .

  Za każde 10% członków SKO systematycznie oszczędzających w stosunku do ogólnej liczby członków SKO: 1 pkt.,

  Za każdy 1 % członków SKO systematycznie oszczędzających w stosunku do ogólnej liczby członków SKO: 0,1 pkt.,

  Łącznie za tę kategorię można uzyskać 10 pkt.

   

   3) Udział członków SKO w popularyzacji oszczędzania:

  za zorganizowanie i podsumowanie udokumentowanego międzyklasowego współzawodnictwa o zasięgu ogólnoszkolnym w zakresie działalności SKO – za tę kategorię od 6,0 do 10,0 pkt. (przy czym wysokość punktacji uzależniona jest od skali współzawodnictwa (liczby uczestniczących klas) i jego wyników (wartość oszczędności zebranych w czasie trwania Konkursu),

  za organizację konkursów/quizów/olimpiad o charakterze ogólnoszkolnym, związanych z wiedzą na temat oszczędzania ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych/ Banku Zrzeszającego, wiedzy o spółdzielczości bankowej, historii pieniądza – za każdy udokumentowany konkurs/ quiz/ olimpiadę 2,5 pkt. (maksymalnie za tę kategorię 40,0 pkt.),

  za prowadzenie kroniki działalności SKO – od 5,0 do 10,0 pkt.,

  za inne formy propagowania oszczędzania w SKO lub w banku spółdzielczym, (w tym uzyskiwanie oszczędności ze zbierania i sprzedaży surowców wtórnych) - za tę kategorię od 6,0 do 20,0 pkt. (przy czym wysokość punktacji uzależniona będzie od wyników finansowych osiągniętych przez SKO, a wynikiem będzie iloraz powstały po podzieleniu kwoty osiągniętej w czasie danej akcji przez liczbę członków SKO),

  podejmowane działania SKO na rzecz lokalnej społeczności – za tę kategorię od 5,0 do 10,0 pkt.,

  wartość zgromadzonych środków na książeczce SKO (od 1 września do 30 kwietnia kolejnego roku) przypadająca na jednego ucznia - za tę kategorię od 5,0 do 10,0 pkt.,

  oraz dodatkowo na szczeblu krajowym

  inwencja i kreatywność związana z oszczędzaniem – za tę kategorię od 5,0 do 10,0 pkt.

   

  2. Na regionalnym etapie Konkursu występuje podział wszystkich SKO uczestniczących w Konkursie na dwie grupy, zróżnicowane pod względem liczby uczniów, uczących się w szkole. W każdej grupie przyznawane są miejsca I i II.

   

  3. O kolejności miejsc zajętych przez SKO uczestniczące w Konkursie decyduje suma punktów uzyskanych za realizację zadań konkursowych wymienionych w ust. 1 pkt 1-3.

  4. Na etapie II (ogólnopolskim) Konkursu nie uwzględnia się przy obliczaniu punktacji, kategorii określonej w § 6 ust. 1. pkt 1.

  5. Maksymalnie SKO może uzyskać na etapie I (regionalnym) i etapie II (ogólnopolskim) Konkursu po 120,0 pkt.

  6. Punkty z poszczególnych etapów nie sumują się.

  7. Nie może zostać przyznana nagroda równorzędna, wobec czego przy równej ilości punktów o kolejności decyduje Komisja Konkursowa.

   

   

  Podsumowanie Konkursu

   §7.

  1. Organizatorami podsumowania Konkursu na I (regionalnym) etapie są Fundacja
  Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Oddział Regionalny lub Wojewódzki.

   Do obowiązków Oddziału należy:

  - powołanie do dnia 1 maja w Oddziale Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na zasadach określonych w § 8,

  - Przesłanie do dnia 26 maja protokołu Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wraz ze zbiorczym (regionalnym) sprawozdaniem z przebiegu Konkursu do Komisji Krajowej znajdującej się w Centrali Banku wraz z kompletem materiałów związanych, z tymi SKO, które zajęły I miejsca (w dwóch grupach) na etapie regionalnym Konkursu.

  Organizatorami Konkursu na II (ogólnopolskim) etapie są Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Centrala Banku Zrzeszającego. Przy czym Centrala Banku Zrzeszającego zobowiązuje się do powołania w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej do dnia 1 maja w Centrali Banku Zrzeszającego Krajowej Komisji Konkursowej SKO na zasadach określonych w §9

   

  §8.

  1. W skład Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej SKO, o której mowa
  w § 7 ust.1 Regulaminu Konkursu wchodzą przedstawiciele:

  a) Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – 1 osoba,

  b) Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego Banku Zrzeszającego – 1 osoba,

  c) Banków Spółdzielczych – 1 osoba,

  d) Ministerstwa Edukacji Narodowej (Wojewódzkiego Kuratorium Oświaty) – 1 osoba,

  e) Krajowej Rady Spółdzielczej – 1 osoba.

  Ponadto w posiedzeniach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć losowo wybrani opiekunowie SKO – 2 osoby jako obserwatorzy bez prawa głosu, przy czym zasady i tryb przeprowadzenia losowania zostanie określony samodzielnie przez Oddział Regionalny lub Wojewódzki.

   

  2. Obsługę posiedzenia Regionalnej lub Wojewódzkiej Komisji Konkursowej SKO zapewnia Oddział Regionalny lub Wojewódzki.

   

  3. Do podstawowych zadań Komisji należą:

  1) analiza złożonych sprawozdań SKO wraz z przyznaniem określonej niniejszym Regulaminem liczby punktów,

  2) wybór do dnia 23 maja spośród wszystkich SKO z danego Oddziału Regionalnego lub Wojewódzkiego, czwórki laureatów I etapu Konkursu oraz przyznanie I i II miejsca poszczególnym laureatom z podziałem na dwie grupy SKO oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej.

   

  4. Komisja Konkursowa ustala wyniki Konkursu do 23 maja każdego roku i powiadamia pisemnie uczestników Konkursu.

   

  §9.

  1. W skład Krajowej Komisji Konkursowej SKO, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu Konkursu wchodzą przedstawiciele:

  a) Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – 1 osoba,

  b) Centrali Banku Zrzeszającego – 1 osoba,

  c) Banków Spółdzielczych – 1 osoba,

  d) Ministerstwa Edukacji Narodowej – 1 osoba,

  e) Krajowej Rady Spółdzielczej – 1 osoba.

  2. Obsługę posiedzenia Krajowej Komisji Konkursowej SKO zapewnia Centrala Banku Zrzeszającego.

  3. Do podstawowych obowiązków Krajowej Komisji należy wybór zwycięzcy Konkursu w skali ogólnopolskiej, przy czym wybór następuje spośród SKO, które zajęły pierwsze miejsca w regionach.

  4. Krajowa Komisja Konkursowa ustala wyniki Konkursu do 1 czerwca każdego roku i powiadamia pisemnie uczestników Konkursu.

   

  §10.

  SKO, które zajęły I i II miejsce w I etapie Konkursu (z podziałem na dwie grupy SKO) oraz ich opiekunowie, a także uczniowie wyróżniający się w działalności SKO otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.­­­

  SKO, które zajęły I, II i III miejsce w II etapie Konkursu oraz ich opiekunowie, a także uczniowie wyróżniający się w działalności SKO otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.

  O rodzaju i wysokości nagród na poszczególnych etapach Konkursu decyduje ostatecznie Zarząd Banku Zrzeszającego najpóźniej do dnia 10 maja każdego roku.

   

  §11.

  Fundatorami nagród dla SKO uczestniczących w Konkursie są Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, ponadto fundatorami mogą być banki spółdzielcze i inne zainteresowane osoby fizyczne i prawne.

  Organizatorzy I i II etapu Konkursu w dniu zakończenia roku szkolnego, dokonują uroczystego wręczenia nagród w szkołach, które zajęły nagradzane miejsca w Konkursie w ramach Zrzeszenia, w terminach ustalonych z dyrektorami szkół oraz z prezesami zarządów banków spółdzielczych, sprawujących patronat nad działalnością wyróżnionych SKO.

   

   

  Zasady funkcjonowania SKO

   §12.

  Wskazówki do działalności SKO określone zostały w „Ramowych zasadach funkcjonowania Szkolnych Kas Oszczędności /SKO/ pod patronatem banków spółdzielczych”, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

   

  §13.

  Wzór zgłoszenia szkoły o przystąpieniu do Konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

   

  §14.

  Wzór sprawozdania z udziału w Konkursie zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

   

   

  Postanowienia końcowe

   §15.

  Komisja Konkursowa może wprowadzać zmiany w regulaminie Konkursu dopiero po zakończeniu jego edycji w danym roku szkolnym.

   

   

   

  Zgłoszenie przystąpienia do konkursu:  zal._nr_1_sko.doc (26.50 KB) zal._nr_1_sko.doc

  Sprawozdanie z udziału w konkursie: zal._nr_2_sko.doc (47.50 KB) zal._nr_2_sko.doc

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.