• Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, e-mail: info@bsnaleczow.pl
 • Logowanie do bankowości
 • Sprawy bieżące

  Wakacje Kredytowe

   

  INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO UDZIELONEGO PRZED DNIEM 1 LIPCA 2022R.

  Bank wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

   WAKACJE KREDYTOWE

  Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

  Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

  W okresie zawieszenia spłaty kredytu realizowane są  dyspozycje Kredytobiorcy związane z Umową kredytu, którego spłata została zawieszona.

  W okresie Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

  Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

  Forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

  1. osobiście w Placówce Banku (wymagany podpis co najmniej jednego z kredytobiorców),
  2. poprzez system bankowości elektronicznej – Internet banking.
  3. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  4. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku (decydująca jest data doręczenia Wniosku do Banku).

  UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

  Wnioski są przyjmowane w Banku od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

  UWAGA: Wniosek musi być dostarczony do Banku najpóźniej w dniu płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca.

  Wnioski wysłane do Banku za pomocą środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku lub w dni wolne od pracy będą uznane za dostarczone i realizowane w następnym dniu roboczym.

  Bank w ciągu 21 dni powiadomi Kredytobiorcę o przyjęciu Wniosku i jego realizacji

   

  INFORMACJA O RYZYKACH

  1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
  2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.
  3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

   

  Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

  Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

   

  Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

  Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącej składową oprocentowania zmiennego wynosił w 2021 roku 0,21%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

   

  Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

  • komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:

  Komunikat UKNF dot. ryzyka stóp procentowych.pdf

  • Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:

  Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych.pdf

   

  Wniosek o Wakacje Kredytowe

  Informacja o zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego

   

  wstecz
  Zamknij x
  W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.